Protocolo Licenza Competición Nacional

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE

1. Cumplimentar o Parte de Comunicación de Accidentes, debidamente selado e asinado pola FGDI. [descargar]

2. O accidente ten que ser comunicado inmediatamente despois da ocurrencia á aseguradora, chamando o seguinte número: 918365365

Licenza Competición Nacional

Na comunicación telefónica ten que facilitarse os seguintes datos: Datos pesonais, Número de federado, Lugar do accidente, Detalles do accidente e danos físicos.

3. O centro de atención facilitará un número de expediente, que ten que ser anotado no encabezado do parte. O comunicante remitirá o parte por fax ó número.

4. O lesionado acudirá o centro médico concertado có parte de accidente debidamente cumplimentado.

Protocolo de actuación [ver]
Cadro médico [ver]