Nomativa aplicable

Lei 4/2021, de 28 de xaneiro, de medidas fiscais e administrativas.

Decreto 85/2014, do 3 de xullo, polo que se aproba o Regulamento do Rexistro de Entidades deportivas de Galicia.

Decreto 120/2013, do 24 de xullo, polo que se aproba o Regulamento do Comité Galego de Xustiza Deportiva.

Lei Orgánica 3/2013, de 20 de xuño, de protección da saude do deportista e loita contra a dopaxe na actividade deportiva.

Lei 3/2012, de 2 de abril, do deporte de Galicia.

Orde do 8 de setembro de 2010 pola que se establecen os criterios para a elaboración de regulamentos e a realización dos procesos electorais nas federacións deportivas galegas.

Resolución do 8 de setembro de 2009, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se ditan as Normas de bo goberno das federacións deportivas de Galicia.

Estatutos da FGDI [ver]

Regulamentos e normativas FGDI [ver]