Lei 19/2013 de transparencia

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL DA F.G.D.I. (Lei 19/2013 de Transparencia)

En cumplimento do establecido na Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, a Federación Galega de Deportes de Inverno publica na súa páxina web a información institucional e a información económica indicada nos artigos da citada lei.

Funcións da FGDI

Normativa aplicable

Estrutura da FGDI

Funcións dos órganos de goberno

Contratos con Administracións Públicas

Convenios con Administracións Públicas

Subvencións de entidades Públicas ou Privadas para Actividade

Orzamentos da FGDI

Contas Anuais

Retribucións