AVISO LEGAL

En cumprimento có deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servicios da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico a continuación declarase fgdi.es como un sitio web persoal xestionado pola Federación Galega de Deportes de Inverno con NIF G32023665 (en adiante, FGDI) con domicilio en Estadio de O Couto (rúa Carlos Maside s/n) – Local 11 de Ourense.

Responsabilidade

Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose á observancia e cumprimento rigoroso das disposicións aquí dispostas, así como a calquera outra disposición legal que fora de aplicación.

A FGDI se exime de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web e pola falta de dispoñibilidade (caídas) do sitio, o cal efectuará ademais paradas periódicas por mantementos técnicos. Ademais, a FGDI reservase o dereito a modificar calquera tipo de información que puidera aparecer no sitio web, sen que exista obriga de preavisar ou poñer en coñecemento dos usuarios ditas obrigas, entendéndose como suficiente coa publicación no sitio web da FGDI.

Uso de Cookies

O sitio web da FGDI pode utilizar cookies (pequenos arquivos de texto que o servidor envía ó ordenador de quen accede á páxina). Trátase dunha técnica utilizada de xeito habitual en Internet para levar a cabo determinadas funcións que son consideradas imprescindibles para o correcto funcionamento e visualización do sitio. As cookies utilizadas no sitio web teñen, en todo caso, carácter temporal coa única finalidade de facer máis eficaz a transmisión ulterior e desaparecen ó terminar a sesión do usuario. En ningún caso sutilizaranse as cookies para recoller información de carácter persoal.

Dende o sitio web do cliente é posible que sexa redirixido a contidos de terceiros sitios web. Dado que a FGDI non pode controlar sempre os contidos introducidos polos terceiros nos seus sitios web, éste non asume ningún tipo de responsabilidade respecto a ditos contidos. En todo caso, a FGDI comprométese á retirada inmediata de calquera contido que poda contravir a lexislación nacional ou internacional, a moral e a orde pública, procedendo á retirada inmediata da redirección a dito sitio web, e poñendo en coñecemento das autoridades competentes o contido en cuestión.

Protección de datos personais

A FGDI cumpre coa normativa española de protección de datos de carácter persoal, e garante o cumprimento íntegro das obrigas dispostas na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), o Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da LOPD e demais normativa vixente en cada momento, e vela por garantir un correcto uso e tratamento dos datos personais do usuario.

Política anti-spam

A FGDI declárase completamente en contra do envío de comunicacións comerciais non solicitadas e a calquera tipo de conducta ou manifestación coñecida como “spam”, asimesmo declárase comprometida coa loita en contra deste tipo de prácticas abusivas.

Polo tanto, a FGDI garante ó usuario que baixo ningún concepto os datos personais recollidos no sitio web serán cedidos, compartidos, transferidos, nin vendidos a ningún terceiro.

Polas mesmas razóns, o proceso de rexistro non ten que ser utilizado para inscribir direccións de correo de persoas alleas sen o consentimento expreso das persoas afectadas. Fgdi.es implementa como contra medida a esta práctica unha lista de correo de tipo double opt-in que necesita a confirmación explícita por parte do titular da conta de correo indicada como dirección de subscrición, antes de recibir comunicacións por correo electrónico.

No caso de que un usuario reciba comunicacións deste sitio web sen terse rexistrado, ou sen ter dado o seu consentimento expreso a dito rexistro, pode cancelar a subscrición dende os enlaces que na propia comunicación se proporcionan.

Ademais, o usuario pode contactar con nos a través do formulario de contacto do sitio web, tanto para comunicar o sucedido como para solicitar a eliminación inmediata dos seus datos no noso sistema.

Google Analytics

Google Analytics é un servicio de análise de datos estatísticos prestado pola empresa Google. Fgdi.es utiliza este servicio para realizar un seguimento das estatísticas de uso do mesmo.

Google Analytics utiliza cookies para axudar ó sitio web a analizar datos estatísticos sobre o uso do mesmo (número de visitas totais, páxinas máis vistas, etc.). A información xerada pola cookie (incluíndo a súa dirección ip) será directamente transmitida e arquivada por Google nos servidores de EEUU.

Google usará esta información pola nosa conta có propósito de xerar información estatística sobre o uso de fgdi.es, Google non asociará a súa dirección IP con ningún outro dato do que dispoña Google. Google poderá transmitir dita información a terceiros cando así llelo requira a lexislación, ou cando ditos terceiros procesen a información po conta de Google.

Pode vostede rexeitar o tratamento dos datos ou a información rexeitando o uso de cookies mediante a selección da configuración apropiada no seu navegador, nembargantes, de facelo limitará a plena funcionalidade de fgdi.es. Ó utilizar este sitio web, da o seu consentimento ó tratamento da información por Google no xeito e fins antes indicados.

Consentimento ó tratamento dos datos personais do usuario

No marco das súas actividades, fgdi.es dispón da posibilidade de rexistro de usuarios para o envío de comunicacións por correo electrónico, efectuar comentarios no blog e enviar mensaxes a través de formulario de contacto.

O usuario mediante os actos de subscrición ó blog, realización de comentarios o uso do formulario de contacto estará dando o seu consentimento expreso ó tratamento dos datos personais proporcionados segundo o disposto no artigo 6 da LOPD. O usuario poderá exercer os seus dereitos nos termos dispostos no artigo 5 da LOPD.

Estes mesmos actos implican asimesmo o consentimento expreso do usuario á transferencia internacional de datos que se produce en termos da LOPD pola ubicación física dos servidores.

Os datos de carácter persoal solicitado nestas actividades quedarán incorporados a un ficheiro que ten por finalidade a comunicación de novidade relativas ó sitio web de fgdi.es actuando como responsable do ficheiro a FGDI. Os campos marcados con asterisco son de cumplimentación obrigatoria, sendo imposible realizar a finalidade expresada si non se aportan estes datos. Queda igualmente informado da posibilidade de exercer os dereitos indicados no apartado relativo ós dereitos do usuario.

Dereitos do usuario

De conformidade có establecido no artigo 5 da LOPD, infórmase ó usuario que a finalidade exclusiva da base de datos de rexistro é o envío de información sobre novas relacionadas có sitio web fgdi.es. Únicamente os titulares terán acceso ós datos, e baixo ningún concepto, estes datos serán cedidos, compartidos, transferidos, nin vendidos a ningún terceiro.

Dacordo có disposto na LOPD, o usuario en calquera intre poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a FGDI.

Para facilitar o exercicio destes dereitos, se facilita en tódalas comunicacións un enlace de solicitude de baixa que redundará na eliminación inmediata dos datos personais do usuario da nosa base de datos.

Enlaces de afiliación

Fgdi.es utiliza ocasionalmente enlace de afiliación de produtos e servicios de marcas que teñan establecido un programa de afiliados. Estes enlaces son utilizados exclusivamente despois de facer uso de ditos produtos e servicios, ou ben, de ter feito probas que permitan valorar que cumpran cun adecuado nivel de calidade.

A FGDI comprométese a non incluír enlaces afiliados arbitrarios a produtos que non cumpran coas condicións antes descritas, entendendo ademais que este tipo de prácticas resultarían moi contraproducentes para a reputación do propio sitio web que as promociona.

Propiedade Intelectual e uso dos contidos

O sitio web fgdi.es, incluíndo a título enunciativo pero non limitado a súa programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos, son propiedade da FGDI ou no seu caso, dispón de licenza ou autorización expresa por parte dos autores.

Fgdi.es outorga ó usuario unha licenza Creative Commons Recoñecemento-NonComercial-CompartirIgual 3.0.

Calquera uso non autorizado previamente por parte da FGDI será considerado un incumprimento grave dos dereitos da propiedade intelectual ou industrial do autor.

Os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos alleos á FGDI e que puideran aparecer no sitio web, pertencen ós seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de calquera posible controversia que puidera suscitarse respecto ós mesmos. En todo caso, a FGDI conta coa autorización expresa e previa por parte dos mesmos.

Para realizar calquera tipo de observación respecto a posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos do sitio web, pode facelo a través do formulario de contacto que se atopa no sitio web.

Lei Aplicable e Xurisdición

Para a resolución de tódalas controversias ou cuestións relacionadas có presente sitio web ou das actividades nel desenvoltas, será de aplicación a lexislación española, á que se someten expresamente as partes.

FEDERACIÓN GALEGA DE DEPORTES DE INVERNO
C.I.F.: G32023665
Estadio de “O Couto”
Rúa Carlos Maside s/n – Local 11

32002 OURENSE
Teléfono: 988228591/667328028
E-mail: secretaria@fgdi.es
URL: http://www.fgdi.es

Membro da Real Federación Española de Deportes de Inverno